Acunetix Online Tag

امروزه هکرها عصبانی هستند و سازمان های بیشتری قربانی آنها می شوند. ما گزارشهایی از نشت داده ها و هک وب سایت ها را بیشتر از گذشته می شنویم. حتی اگر اقدامات امنیتی برای جلوگیری از حملات صورت گرفته است ،